Πολιτική απορρήτου

1. Ισχύοντες κανονισμοί για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
Η RIBA MUNDO έχοντας επίγνωση της σημασίας της διασφάλισης του θεμελιώδους δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και, εν προκειμένω, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΚΠΔ), καθώς και του Οργανικού Νόμου 3/2018, της 5ης Δεκεμβρίου, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την κατοχύρωση των ψηφιακών δικαιωμάτων (LOPDGDD), ενημερώνει κατωτέρω για την πολιτική απορρήτου που διέπει την ιστοσελίδα https: //ribamundotecnologia. es/ (εφεξής, ο δικτυακός τόπος).

2. Προσδιορισμός του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων Υπεύθυνος
Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου είναι η RIBA MUNDO TECNOLOGÍA S.L. (εφεξής RIBA MUNDO), με N.I.F. ESA40526717 και έδρα στην Calle en Proyecto N7 Sector 10-2, CP: 46393, Loriguilla (Valencia).Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία δεδομένων ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την οντότητα μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

3. Τι είδους προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Η RIBA MUNDO μπορεί να συλλέγει τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες μέσω των εντύπων που παρέχονται στον Ιστότοπο ή μέσω των διαύλων επικοινωνίας που παρέχει η RIBA MUNDO:
– Φόρμα επικοινωνίας “επικοινωνήστε μαζί μας” που είναι ενεργοποιημένη στον Ιστότοπο: όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου.

– Επικοινωνίες μέσω των μέσων επικοινωνίας, ιδίως μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που παρέχεται στον Ιστότοπο: όνομα, επώνυμο και αριθμός τηλεφώνου.

– Συνδρομή ή/και εγγραφή για τη λήψη εμπορικών ανακοινώσεων: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επιπλέον, η RIBA MUNDO συλλέγει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την περιήγηση στο διαδίκτυο, όπως αναφέρεται στην πολιτική μας για τα cookies.

4. Σκοποί της επεξεργασίας, νόμιμες βάσεις και περίοδος διατήρησης.

Ανάλογα με τις διάφορες φόρμες, υπηρεσίες ή περιεχόμενα στα οποία έχει πρόσβαση ο χρήστης, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΒΆΣΗ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία του δικτυακού τόπου, επιτρέποντας έτσι στον χρήστη να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και το περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτόν. Συναίνεση του χρήστη και, ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος του χρήστη ή τρίτων, που συνδέεται με την ορθή διαχείριση, συντήρηση, ανάπτυξη και εξέλιξη της πλατφόρμας, των εργαλείων, του δικτύου και των συναφών πληροφοριακών συστημάτων, επιτρέποντας την ορθή λειτουργία, τις λειτουργίες, την πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες, καθώς και τη γενική ασφάλεια όλων των ανωτέρω.

Σε γενικές γραμμές, τα δεδομένα θα διατηρούνται για τους σκοπούς αυτούς για τον απαραίτητο και αναγκαίο χρόνο ώστε να είναι δυνατή η σωστή πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου μας και του περιεχομένου που διατίθεται μέσω αυτού και στο οποίο έχετε πρόσβαση.

Όσον αφορά τα δεδομένα που σχετίζονται με το προφίλ πλοήγησης, σε σχέση με τα αναλυτικά cookies που, κατά περίπτωση, έχετε αποδεχθεί όπως αναφέρεται στην πολιτική μας για τα cookies, πρέπει να δώσετε προσοχή στην ενότητα σχετικά με τη χρονική διάρκεια αυτών (βλ. πολιτική για τα cookies).

Να απαντάτε σε αιτήματα ή αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και οποιουδήποτε άλλου μέσου επικοινωνίας. Η συγκατάθεση του χρήστη και, ανάλογα με την περίπτωση, η εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων ή της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6.1.β) του ΓΚΠΔ.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της φόρμας θα χρησιμοποιηθούν για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να απαντηθεί το ερώτημα ή το αίτημα για πληροφορίες.

Στη συνέχεια, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν η φύση της διαβούλευσης ή του αιτήματος απαιτεί τη διατήρηση των πληροφοριών σας για άλλους σκοπούς, οπότε θα σας ενημερώσουμε για τον σκοπό της επεξεργασίας, την περίοδο διατήρησης και τους αποδέκτες των δεδομένων, στους αντίστοιχους όρους.

Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και εμπορικών ανακοινώσεων
Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας για να σας στέλνουμε πληροφορίες σχετικά με τα νέα της Ιστοσελίδας, καθώς και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς ή/και με ηλεκτρονικά μέσα (SMS, email κ.λπ.).
Στην περίπτωση των χρηστών που έχουν υπογράψει σύμβαση με την RIBA MUNDO, η νόμιμη βάση θα είναι το έννομο συμφέρον της RIBA MUNDO να διεξάγει δραστηριότητες προώθησης μέσω της αποστολής εμπορικών ανακοινώσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους πελάτες της, όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 21.2 του LSSI.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει υπογράψει σύμβαση με την RIBA MUNDO, η RIBA MUNDO μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, εφόσον ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφείτε από τη λήψη εμπορικών ανακοινώσεων ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος, μέσω των ακόλουθων τρόπων

– Αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση …..

– Ακολουθώντας τις οδηγίες στο κάτω μέρος του σώματος κάθε ηλεκτρονικής επικοινωνίας που λαμβάνετε.

Οι πληροφορίες των παραληπτών θα διατηρούνται επ’ αόριστον, εκτός εάν ο χρήστης ζητήσει την ακύρωση της λήψης νέων επικοινωνιών.

Στη συνέχεια, θα μπλοκαριστούν δεόντως κατά τη διάρκεια της περιόδου παραγραφής των νομικών ενεργειών, παραμένοντας διαθέσιμες μόνο στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, θα διαγραφούν και μπορούν επίσης, κατά περίπτωση, να ανωνυμοποιηθούν με ασφάλεια από την RIBA MUNDO (ανωνυμοποιημένα / μη προσωπικά δεδομένα).

Διαχείριση των αιτήσεων των υποψηφίων για εργασία: Τα δεδομένα ταυτοποίησης και σπουδών θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς της διαχείρισης των διαδικασιών επιλογής υποψηφίων σε σχέση με τις προσφορές θέσεων εργασίας του RIBA MUNDO. (Διαχείριση αιτήσεων) Εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων ή εκτέλεση της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών (υπό ευρεία έννοια), υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6.1.β) του ΓΚΠΔ.

Τα δεδομένα των υποψηφίων για εργασία θα διατηρηθούν για περίοδο ενός έτους. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή των πληροφοριών.

Η προαναφερθείσα περίοδος διατήρησης δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του βιογραφικού σημειώματος προσλαμβάνεται, οπότε η RIBA MUNDO θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

5. Ειλικρίνεια των παρεχόμενων πληροφοριών
Όλες οι πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης πρέπει να είναι ειλικρινείς και ακριβείς. Για τους σκοπούς αυτούς, ο χρήστης εγγυάται τη γνησιότητα όλων των δεδομένων που παρέχονται ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης των εντύπων ή/και των αντίστοιχων αιτημάτων. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που θα κάνει, καθώς και για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν στη RIBA MUNDO ή σε τρίτους από τις πληροφορίες που παρέχονται.

6. Αποδέκτες δεδομένων και διεθνείς διαβιβάσεις
Ενημερώνουμε τον χρήστη ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Ιστοτόπου ενδέχεται να μεταφερθούν στους ακόλουθους αποδέκτες: [email protected].
– έμπιστοι πάροχοι υπηρεσιών οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών που ενδέχεται να παρέχουν στη RIBA MUNDO υπό τον έλεγχό τους και στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μαζί τους (για παράδειγμα, πάροχοι πληροφορικής που είναι υπεύθυνοι για τη φιλοξενία ή/και τη συντήρηση του Ιστότοπου).
– Εάν είναι απαραίτητο, σε άλλες εταιρείες στο πλαίσιο ενεργειών και προπαρασκευαστικών πράξεων αναθεώρησης πριν από εμπορικές πράξεις οποιασδήποτε φύσης, όπως συγχώνευση, απόσχιση, συνολική μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εισφορά ή μεταβίβαση επιχείρησης ή κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή οποιαδήποτε πράξη εταιρικής αναδιάρθρωσης ή/και επιχείρησης παρόμοιας φύσης που προβλέπεται στους εμπορικούς κανονισμούς, με βάση το έννομο συμφέρον μας να δώσουμε συνέχεια στην παροχή των υπηρεσιών μας.
Ομοίως, ενημερώνουμε τον χρήστη ότι, αν και οι διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων γενικά αποφεύγονται, μερικές φορές δεν μπορούν να αποφευχθούν ή είναι απολύτως απαραίτητες για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου. Σε περίπτωση διεθνών διαβιβάσεων δεδομένων, θα ληφθούν τα απαραίτητα οργανωτικά, τεχνικά και συμβατικά μέτρα για να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (για παράδειγμα, η συνδρομή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών).
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, στην περίπτωση πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω ορισμένων cookies, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν διεθνείς μεταφορές δεδομένων (για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies).

7. Άσκηση δικαιωμάτων
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή, κατά περίπτωση, να ζητήσει τη διαγραφή τους, όταν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του (για παράδειγμα και ιδίως στην αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων). Στην περίπτωση αυτή, η RIBA MUNDO θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, εκτός από νόμιμους λόγους (όπως η άσκηση ή η υπεράσπιση έναντι πιθανών αξιώσεων). Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας και τη φορητότητα που προβλέπεται στην οδηγία RGPD.
Για την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων ο χρήστης μπορεί να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να αποστείλει επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Calle en Proyecto N7 Sector 10-2, CP: 46393, Loriguilla (Βαλένθια).
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν βλέπει το δικαίωμά του να ικανοποιείται ή θεωρεί ότι η επεξεργασία των δεδομένων δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή, στην προκειμένη περίπτωση στην Ισπανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων (www.aepd.es).
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο συγκεκριμένο δικαίωμα, αλλά έχετε την ανάγκη να διατυπώσετε κάποιο ερώτημα ή πρόταση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας πολιτικής.

9. Κοινωνική δικτύωση

Η RIBA MUNDO διαθέτει προφίλ σε ορισμένα από τα κυριότερα κοινωνικά δίκτυα στο Διαδίκτυο (Facebook, LinkedIn). Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν προφίλ σε κάποιο από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα και επικοινωνούν με τη RIBA MUNDO μέσω αυτού του μέσου ή αλληλεπιδρούν με άλλο τρόπο με τη RIBA MUNDO με αυτόν τον τρόπο, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης, καθώς και εκείνα που είναι ορατά ως χρήστης του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη RIBA MUNDO, στο ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, για να ανταποκριθεί στα εν λόγω αιτήματα μέσω των διαύλων του εν λόγω κοινωνικού δικτύου, εφαρμόζοντας για τους σκοπούς αυτούς την παρούσα πολιτική απορρήτου.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα, εάν υπάρχουν, που παρέχονται από τον χρήστη μέσω των προαναφερθέντων κοινωνικών δικτύων θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για να απαντηθεί το ερώτημα ή το αίτημά σας. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα περιορίζονται, σε γενικές γραμμές, σε δεδομένα αναγνώρισης και επικοινωνίας, καθώς και σε δεδομένα που σχετίζονται με τη φύση του αιτήματος που μας στέλνετε.

Ο χρήστης δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του, όπως εξηγείται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Ωστόσο, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων θα καθορίζεται από τις λειτουργίες του σχετικού κοινωνικού δικτύου, έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα μόνο σε σχέση με πληροφορίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της RIBA MUNDO.
Σε καμία περίπτωση η RIBA MUNDO δεν θα εξάγει δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα, εκτός εάν έχει ληφθεί ρητά η συγκατάθεση του χρήστη για κάτι τέτοιο.

10. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Η RIBA MUNDO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για να την προσαρμόζει στη νέα νομοθεσία ή νομολογία, καθώς και στις πρακτικές του κλάδου ή/και του τομέα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η RIBA MUNDO θα ανακοινώνει τις αλλαγές στην παρούσα σελίδα με εύλογη προειδοποίηση.

Contact us

Our staff will take care of your request


Επικοινωνήστε μαζί μας

Το προσωπικό μας θα φροντίσει για το αίτημά σας